Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για το μάθημα "Κοινωνιολογία", επιλ, 3ου

Για να δείτε την ανακοίνωση της κας Παζαρζή πατήστε ΕΔΩ.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η συγκεντρωτική ύλη όλων των μαθημάτων αναφέρεται παρακάτω σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός μας.

--ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Βασικές αρχές δημογραφικής ανάλυσης, έννοιες και ορισμοί. Χρονολογική και γενεαλογική ανάλυση. Πηγές και σφάλματα δημογραφικών στοιχείων. Γραφικές απεικονίσεις. Μελέτη της θνησιμότητας, γενεαλογική ανάλυση και ετήσιοι δείκτες. Πίνακες επιβίωσης, θεωρία και εφαρμογές. Ανάλυση γονιμότητας, ετήσιοι δείκτες και χαρακτηριστικά των κατανομών των γεννήσεων. Απογραφικοί δείκτες γονιμότητας. Κατάσταση πληθυσμού. Κατανομή κατά φύλο και ηλικία, πυραμίδες ηλικιών. Σύνθεση του πληθυσμού κατά οικογενειακή κατάσταση, οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Εφαρμογές.

--ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ισολογισμός, Απογραφή, λογιστικό γεγονός

Προσδιορισμός, μέτρηση και εμφάνιση του λογιστικού αποτελέσματος

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως

Λογαριασμός και σχέδιο λογαριασμών

Λογιστική διαδικασία και λογιστικό κύκλωμα

Αναλυτικό, γενικό καθολικό

Ημερολόγιο

Αρχές αποτίμησης και θέματα λογιστικού χειρισμού στοιχείων του ενεργητικού

--ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ

• Διδιάστατες διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Από κοινού συνάρτηση πιθανότητας. Περιθώριες κατανομές. Μέση τιμή συνάρτησης δύο διακριτών τυχαίων μεταβλητών. Δεσμευμένες κατανομές και μέσες τιμές.
• Διδιάστατες συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Περιθώριες κατανομές. Μέση τιμή συνάρτησης δύο συνεχών τυχαίων μεταβλητών. Δεσμευμένες κατανομές και μέσες τιμές. Γεωμετρική πιθανότητα.
• Στοχαστική ανεξαρτησία δύο τυχαίων μεταβλητών. Ιδιότητες ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών. Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Τυχαία δείγματα. Κατανομή διατεταγμένου δείγματος.
• Η από κοινού κατανομή συναρτήσεων τυχαίων μεταβλητών. Κατανομή αθροίσματος, διαφοράς, γινομένου και λόγου δύο τυχαίων μεταβλητών. Μέθοδος μετασχηματισμού. Κατανομή χ2, κατανομή t (Student) και κατανομή F (Snedecor).
• Συνδιακύμανση και συντελεστής συσχέτισης. Ιδιότητες δεσμευμένης μέσης τιμής και διακύμανσης. Καμπύλη παλινδρόμησης.
• Ειδικές πολυδιάστατες κατανομές: πολυωνυμική κατανομή, πολυδιάστατη υπεργεωμετρική κατανομή, αρνητική πολυωνυμική κατανομή, διδιάστατη κατανομή Poisson, πολυδιάστατη κατανομή Dirichlet, διδιάστατη κανονική κατανομή.
• Ροπογεννήτρια, Πιθανογεννήτρια, Χαρακτηριστική συνάρτηση Γεννήτριες συναρτήσεις πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών. Κατανομή αθροίσματος και γραμμικού συνδυασμού ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών. Κατανομή τυχαίου αθροίσματος.
• Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών. Σχεδόν βέβαια σύγκλιση, σύγκλιση κατά κατανομή, σύγκλιση κατά πιθανότητα. Σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ειδών συγκλίσεων. Κεντρικά οριακά θεωρήματα, κανονική προσέγγιση διωνυμικής και Poisson κατανομής. Νόμοι των μεγάλων αριθμών.

--ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

• Απλή κεφαλαιοποίηση – Προεξόφληση
• Ασυνεχής σύνθετη κεφαλαιοποίηση - Προεξόφληση
• Συνεχής σύνθετη κεφαλαιοποίηση - Προεξόφληση
• Ασυνεχείς χρηματικές ροές
• Συνεχείς χρηματικές ροές
• Συστήματα δανείων
• Χρηματοοικονομικά Παράγωγα εργαλεία

-- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι έννοιες και η σημασία του. Κλάδοι του εμπορικού δικαίου. Εμπορικές πράξεις. Ιδιότητα του εμπόρου και συνέπειές της. Εμπορική ικανότητα. Εμπορική επιχείρηση. Η έννοια της εμπορικής εταιρείας. Νομοθεσία εμπορικών εταιρειών και διακρίσεις αυτών. Νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα των εταιρειών αυτών. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες. Η ευθύνη των εταίρων. Διαχείριση εμπορικών εταιρειών. Βιομηχανική Ιδιοκτησία (επωνυμία, σήμα, διακριτικός τίτλος, ευρεσιτεχνία, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών). Ανταγωνισμός (αθέμιτος ανταγωνισμός, ελεύθερος ανταγωνισμός, απαγορευμένες συμπράξεις, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, κατάχρηση οικονομικής εξάρτησης, συγκέντρωση επιχειρήσεων, δικονομικό δίκαιο ανταγωνισμού ). Τραπεζικές και Χρηματιστηριακές Συναλλαγές. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ηλεκτρονική Τραπεζική.

--ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

• Εισαγωγικές Εννοιες. Διάκριση κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης. Εννοια και μέτρηση της φτώχειας. Η έννοια της ανταποδοτικότητας. Λόγοι κρατικής ανάμειξης στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Η προσέγγιση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στην ΕΕ.
• Συστήματα Κοινωνικής προστασίας. Ορισμοί κοινωνικής προστασίας. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS). Αδρά στατιστικά δεδομένα για κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα συγκριτικά με την ΕΕ. Κατηγοριοποιήσεις κοινωνικού Κράτους (Esping Andersen, Ferrera). To Μεσογειακό Κοινωνικό κράτος. Παγκοσμιοποίηση και η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού στην ΕΕ.
• Ασφάλιση Συντάξεων Α: Η Μικροοικονομική προσέγγιση. Θέματα της Ελληνικής Κοινωνικής ασφάλισης όπως αντιμετωπίζονται στα διάφορα στάδια του ασφαλιστικού βίου: (α) Είσοδος στην εργασία (πληρωμή εισφορών, μη μισθολογικό κόστος και η παγίδα της ανεργίας, εισφοροδιαφυγή, κατακερματισμός συστήματος και ωρίμανση ταμείων), (β) το μέσο της καριέρας (αλλαγή εργασίας, εργασία γυναικών, μετανάστευση, ανεργία), (γ) Θεμελίωση δικαιώματος (Μηχανισμοί θεμελίωσης, συντάξεις αναπηρίας, ΒΑΕ, ώριμοι εργαζόμενοι και όρια ηλικίας) (δ) η συνταξιοδότηση (τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ποσοστό αναπλήρωσης, εφ’ άπαξ και επικουρική ασφάλιση) (ε) Ζωή με σύνταξη (Αναπροσαρμογή συντάξεων, ΕΚΑΣ, εργασία συνταξιούχων) (στ) Συντάξεις επιζώντων (ισότητα φύλων, περιορισμοί).
• Ασφάλιση Συντάξεων Β: Η Μακροοικονομική Προσέγγιση. Το ασφαλιστικό ισοζύγιο (Εσοδα-Εξοδα- έννοιες ελλείμματος, Διεθνή λογιστικά πρότυπα). Συστήματα χρηματοδότησης (διανεμητικό – κεφαλαιοποιητικό). Οι συντάξεις και η μακροοικονομία - ποιο είναι το βάρος των συντάξεων; Η γήρανση του πληθυσμού και επιπτώσεις στα ταμεία ασφάλισης. Στρατηγικές αντιμετώπισης του ασφαλιστικού προβλήματος. Η μετανάστευση ως λύση. Πιθανότητες αλλαγών στον τρόπο χρηματοδότησης. Προβλήματα μετάβασης από ένα σύστημα σε άλλο. Η Ελληνική και διεθνής εμπειρία στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.
• Ασφάλιση Υγείας- Ασθένεια. Ιδιαιτερότητες της υγεία και περίθαλψης ως οικονομικά αγαθά. Δημόσια ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα: Ταμεία και ΕΣΥ. Ρόλος ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην παροχή υπηρεσιών και στην ασφάλιση υγείας
• Απασχόληση – Ανεργία. Οικονομικά της Απασχόλησης. Παθητικές και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Ρόλος ασφάλισης ανεργίας.
• Φτώχεια – προστασία εισοδήματος – Λοιπά θέματα. Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας. Εγγυήσεις ελάχιστων πόρων και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.. Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία.. Στεγαστική προστασία και ρόλος ΟΕΚ.

--ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

• Αντικείμενο, μεθοδολογία και βασικές έννοιες του κλάδου της Κοινωνιολογίας. Σχέσεις της Κοινωνιολογίας με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες
• Οι πρώτοι θεωρητικοί της Κοινωνιολογίας
• Οι κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Karl Marx, Max Weber
• Οι κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Emile Durkheim, G. Simmel, V. Pareto.
• Κύριες κοινωνιολογικές Θεωρήσεις: Λειτουργισμός.
• Κύριες κοινωνιολογικές Θεωρήσεις: Θεώρηση της σύγκρουσης. Θεώρηση της ανταλλαγής.
• Κύριες Kοινωνιολογικές Θεωρήσεις: Θεώρηση της αλληλεπίδρασης. Εθνομεθοδολογία. Φαινομενολογία
• Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών
• Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας: Κύριες θεωρίες
• Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας: Κοινωνικοποίηση.
• Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας: Στάσεις.
• Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας: Κοινωνικές ομάδες

--ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Κεφάλαιο 1. Στοιχειώδης θεωρία συνόλων (14 ώρες): 1.1. Βασικές έννοιες, 1.2. Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα (άπειρο καρτεσιανό γινόμενο, αξίωμα επιλογής, αρχή της καλής διάταξης, αρχή της μαθηματικής επαγωγής, ορισμός, παραδείγματα και ιδιότητες αριθμήσιμων και υπεραριθμήσιμων συνόλων), 1.3. Συστήματα συνόλων (ορισμός σ-αλγεβρών, ιδιότητες)
Κεφάλαιο 2. Πραγματικοί αριθμοί (14 ώρες): 2.1. Αξιώματα πράξεων, διάταξης, πληρότητας, 2.2. Το επεκταμένο σύστημα των πραγματικών αριθμών, 2.3. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών (σύντομη επισκόπηση, σημεία συσσώρευσης, limsup, liminf, διπλές σειρές), 2.4. Ανοικτά και κλειστά σύνολα στο R, 2.5. Σύνολα Borel στο R.
Κεφάλαιο 3. Μετρήσιμες συναρτήσεις (4 ώρες): 3.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις με τιμές στο R (η τυχαίες μεταβλητές), 3.2. Μετρήσιμες συναρτήσεις με τιμές στο
Κεφάλαιο 4. Συναρτήσεις φραγμένης κύμανσης και ολοκλήρωμα Riemann-Stieltjes (8 ώρες): 4.1. Συναρτήσεις φραγμένης κύμανσης, 4.2. ολοκλήρωμα Riemann-Stieltjes με εφαρμογές στη θεωρία πιθανοτήτων
Κεφάλαιο 5. Χώροι μέτρου και χώροι πιθανότητας (8 ώρες): 5.1. Χώροι μέτρου (ορισμός, βασικές ιδιότητες, παραδείγματα), 5.2. Πιθανότητες γινόμενα
Κεφάλαιο 6. Ολοκλήρωμα Lebesque (4 ώρες): 6.1. Ορισμός και βασικές ιδιότητες, 6.2. Σύγκριση με το ολοκλήρωμα Riemann

--ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

• Επισκόπηση της ύλης του μαθήματος. Παραδείγματα. Επίδειξη αριθμητικής ανάλυσης στο Mathematica. Αριθμητική υπολογιστή (αριθμητικά συστήματα, σφάλματα στην αναπαράσταση αριθμών)
• Σημαντικά ψηφία. Απώλεια σημαντικών ψηφίων και τρόποι αποφυγής της. Ανάλυση σφαλμάτων. Διάδοση σφαλμάτων
• Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Μέθοδος απαλοιφής Gauss (απλή, μερική και ολική οδήγηση). Norms διανυσμάτων και πινάκων. Ευστάθεια συστημάτων εξισώσεων και κατάσταση πινάκων
• Επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης συστημάτων γραμμικών εξισώσεων. Γενική επαναληπτική μέθοδος. Μέθοδοι Jacobi και Gauss-Seidel
• Προσέγγιση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων πίνακα. Θεώρημα Gerschgorin. Μέθοδος των δυνάμεων. Εφαρμογή σε PCA
• Τάξη προσέγγισης συνάρτησης. Το πολυώνυμο Taylor. Γενική πολυωνυμική παρεμβολή. Θεώρημα Weierstrass. Μοναδικότητα πολυωνύμου παρεμβολής
• Παρεμβολή Lagrange. Παρεμβολή Newton με διαιρεμένες διαφορές
• Επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων και πολυωνυμική παρεμβολή στον υπολογιστή
• Μη-γραμμικές εξισώσεις. Επαναληπτική προσέγγιση λύσεων. Τάξη σύγκλισης. Μέθοδος διχοτόμησης. Μέθοδος της εσφαλμένης θέσης. Γενική μέθοδος σταθερού σημείου • Μέθοδος Newton-Raphson (N-R). Συνδυασμός με σχήμα Horner για πολυωνυμικές εξισώσεις. Μέθοδος N-R για συστήματα μη-γραμμικών εξισώσεων. Εφαρμογή σε εκτίμηση παραμέτρων μέγιστης πιθανοφάνειας
• Παρεμβολή Newton με ανιούσες (προς τα εμπρός) διαφορές. Αριθμητική παραγώγιση. Μελέτη των επιδράσεων των σφαλμάτων στρογγύλευσης.
• Αριθμητική ολοκλήρωση. Απλοί και σύνθετοι τύποι ορθογωνίου, τραπεζίου, Simpson και 3/8
• Μέθοδος N-R, (αριθμητική) παραγώγιση και ολοκλήρωση στον υπολογιστή

• Επανάληψη (4 ώρες θεωρία)

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα Εξεταστικής

Για να δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής πατήστε ΕΔΩ.

------
Δείτε της πρόταση για το ρεβεγιόν σας την Πρωτοχρονιά στην ενότητα "ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ"
------

Πρόταση Διασκέδασης για ένα φοιτητικό ρεβεγιόν!


Την Πρωτοχρονιά λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου γιορτάζουμε το 2012 στο DOWN TOWN night club (ιερά οδό)! Η μουσική η γνωστή απίστευτη mainstream music, hip hop, rnb, ελληνικά, τσιφτετέλια, live συγκρότημα, και πολλά άλλα για όλα τα γούστα!
Τα πακέτα για εσάς είναι τα εξής:

--Ανά 12-15 άτομα
3 φιάλες ποτό της επιλογής σας
2 σαμπάνιες
2 πιατέλες φαγητά
λουλούδια για το τζέρτζελο :P
600 ευρώ (40 ευρώ το άτομο)

--Ανά 6-8 άτομα
2 φιάλες ποτό της επιλογής σας
1 σαμπάνια
250 ευρώ (31 ευρώ το άτομο)

-- OPEN BAR
Με 50 ευρώ το άτομο πίνετε όσο θέλετε!

Πληροφορίες / κρατήσεις: 6987045144 (what's up)
Δεν είναι απαραίτητη η επίδειξη πάσου.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

A N A K O I N Ω Σ H

Γίνεται γνωστό ότι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου,μετά τις 12.00 και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου,δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων.

Από το Πανεπιστήμιο

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Αξιολόγηση Επιχειρήσεων

Στα "Έγγραφα"(του e-class) έχει αναρτηθεί φάκελος με τη βαθμολογία των εργασιών καθώς και με διευκρινίσεις σχετικά με το bonus που θα πάρετε ανάλογα με τη βαθμολογία που θα πετύχετε στις εργασίες αυτές.

Επίσης, το μάθημα της Τετάρτης 21-12-2011 αναβάλλεται. Η αναπλήρωση του θα ορισθεί μετά από συνενόηση με τους σπουδαστές.

Ανακοίνωση για το μάθημα "Μικροοικονομική Θεωρία"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι από την Τετάρτη 11/1/2012 η διδασκαλία του μαθήματος «Μικροοικονομική Θεωρία» θα διεξάγεται στην αίθουσα ΓΛ105 (κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 21) κατά τις ώρες 10.15-12.00. Το πρόγραμμα της Παρασκευής παραμένει αμετάβλητο.

Η διδάσκουσα

Αικ. Πανοπούλου

Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στη Λογιστική"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 3ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι από την Τετάρτη 11/1/2012 η διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στη Λογιστική» θα διεξάγεται στην αίθουσα 203 κατά τις ώρες 08.15-10.00. Το πρόγραμμα της Παρασκευής παραμένει αμετάβλητο.

Η διδάσκουσα

Αικ. Πανοπούλου

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για το μάθημα "Κατανομές Απώλειας"

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, του 5ου εξαμήνου ότι το μάθημα «Κατανομές Απώλειας» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Από το γραφείο του διδάσκοντος

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Εργασία για το μάθημα "Αριθμητική Ανάλυση"

Αγαπητοί συμφοιτητές,
 ανακοινώθηκε η εργασία του μαθήματος 3ου εξαμήνου και επιλογής "ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ". Για να δείτε την εργασία κάντε κλικ ΕΔΩ
--Ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μεγαλύτερος,  από αυτόν του τελικού γραπτού ή του τελικού γραπτού * 70% και εργασία *30%.
--Κάνουμε 5 από τις 7 ασκήσεις.
--Όλες οι ασκήσεις  (και τα  µέρη τους) είναι βαθµολογικά ισοδύναµες: Καθεµιά από τις 5 που
πρέπει να κάνετε βαθµολογείται µε 2 µονάδες.  
--Προτιµάται το προς παράδοση κείµενο να είναι δακτυλογραφηµένο  (π.χ. σε Word). Για τις
ασκήσεις προγραµµατισµού,  πρέπει να παραδοθεί ο κώδικας C (µαζί  µε εκτύπωση των
αποτελεσµάτων, αν υπάρχουν).     
--Η εργασία πρέπει να παραδοθεί το αργότερο στις 20 Ιανουαρίου 2012. Προτιµάται
η παράδοση να γίνει ηλεκτρονικά (µέσω eclass).  

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Τέλος Ψηφοφορίας /// Νέα Ψηφοφορία!

Η προηγούμενη ψηφοφορία είχε το εξής ερώτημα:

Είστε αισιόδοξοι όσον αφορά την οικονομική κρίση;

Ναι—12 ψήφοι—40%

Όχι—18 ψήφοι – 60%

Η επόμενη ψηφοφορία έχει το εξής ερώτημα:

Ποιο από τα παρακάτω μαθήματα 1ου εξαμήνου θεωρείτε πως είναι το ευκολότερο;

Απει 1

Εφ.Γραμ. Άλγεβρα

Εισαγωγή στην Ασφάλιση

Περιγραφική Στατιστική

Μικροοικονομική

Ανακοίνωση για αύριο

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ανακοινώνω -επειδή όλοι ρωτάτε- πως αύριο στο πανεπιστήμιο δεν θα γίνουν μαθήματα καθώς γιορτάζει ο Άγιος Σπυρίδωνας, πολυούχος του Δήμου Πειραιά.
Θανάσης Χριστοδουλάκης

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα είναι κλειστό λόγω της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του Δήμου Πειραιώς.

Έτσι ανέβηκε στο site της ΠΑΣΠ ΠΑΠΕΙ. Για σιγουριά ας περιμένουμε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για το μάθημα "Οικονομική της Ασφάλισης"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 3ου έτους του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι το μάθημα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου ώρα 2-5 μμ (αίθουσα ΓΛ 205) δεν θα γίνει, λόγω απουσίας του διδάσκοντος στο εξωτερικό.
Οι φοιτητές παρακαλούνται να διαβάσουν τα κεφάλαια 13-16 του John Kay H Αλήθεια για τις Αγορές, όπως και τις σημειώσεις που θα βρουν στο http://epikouros.unipi.gr/eclass/index.php, ενότητες 2 και 3.
Πειραιάς 7 Δεκεμβρίου 2011

Πλάτων Τήνιος

Ανακοίνωση για το μάθημα "Κοινωνικές Ασφαλίσεις"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του δεύτερου έτους του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι τα μαθήματα «Κοινωνικές Ασφαλίσεις» της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου και ώρας 2-4 μμ (αίθουσα 340) και Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου ώρα 12-2 μμ (αίθουσα ΓΛ 405) δεν θα γίνουν, λόγω απουσίας του διδάσκοντος στο εξωτερικό. Αναπλήρωση του μαθήματος θα υπάρξει την Παρασκευή 16/12 στην Αίθουσα ΓΛ204 ώρα 10-12.
Οι φοιτητές παρακαλούνται να διαβάσουν τα κεφάλαια 4, και 8 του βιβλίου Ασφαλιστικό: Μια μέθοδος ανάγνωσης, τα οποία θα είναι αντικείμενο συζήτησης στο μάθημα της Πέμπτης 15/12.
Πειραιάς 7 Δεκεμβρίου 2011

Πλάτων Τήνιος

«Τίμησαν» τον Αλέξη καίγοντας το κέντρο

Τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό, Επ. Κορκονέα, και κάποιοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του βάζοντας φωτιά στο κέντρο της Αθήνας και μετατρέποντας σε πεδίο μάχης το Σύνταγμα. Ομάδες κουκουλοφόρων παρεισέφρησαν στην πορεία εκατοντάδων μαθητών και ξεκίνησαν τον «πόλεμο» με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από τη Βουλή.

Τα εκτεταμένα επεισόδια από το κέντρο, που μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο μέσω των ειδησιογραφικών πρακτορείων, έγιναν σε δύο φάσεις.

Την πρώτη φορά, όταν ο κύριος όγκος της φοιτητικής και μαθητικής πορείας ολοκληρώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι, κουκουλοφόροι βγήκαν από την πορεία και μέσω της Σταδίου έφτασαν στο Σύνταγμα για την αναμέτρησή τους με τα ΜΑΤ. Τότε ξεκίνησαν οι μεγάλες καταστροφές σε βιτρίνες καταστημάτων και τραπεζών, σταθμευμένα αυτοκίνητα και στα μάρμαρα της πλατείας Συντάγματος, τα οποία οι άγνωστοι νεαροί έσπασαν με σφυριά για να χρησιμοποιήσουν κατά των αστυνομικών.

«Τίμησαν» τον Αλέξη καίγοντας το κέντρο

Επί αρκετή ώρα έξω από τη Βουλή πραγματοποιούνταν πραγματική μάχη με τις μολότοφ να πέφτουν βροχή προς τα ΜΑΤ. Μάλιστα, οι Εύζωνοι απομακρύνθηκαν κακήν κακώς από τις σκοπιές τους καθώς υπήρχε ο φόβος να καούν ζωντανοί.

Οι νεαροί εκτός από βόμβες μολότοφ, εκσφενδόνιζαν βροχή από νεράτζια, πέτρες, καδρόνια, κομμάτια μάρμαρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών, προσπαθώντας να απωθήσουν τους κουκουλοφόρους προς την Ερμου και την Καραγιώργη Σερβίας στην κάτω πλευρά της πλατείας και προς την Πανεπιστημίου.

Για αρκετή ώρα οι νεαροί είχαν οχυρωθεί στα σκαλιά της πλατείας και μπροστά από τα κεντρικά ξενοδοχεία, τα οποία για ακόμη μια φορά έμειναν κλειστά υπό το φόβο βανδαλισμών.

Το κέντρο επί πολλές ώρες είχε παραλύσει καθώς τουρίστες και καταναλωτές απέφευγαν να μετακινηθούν με τα πόδια. Για ακόμη μια φορά οι έμποροι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα ειδικά σε μια περίοδο εορταστική, όπου η κίνηση στα μαγαζιά τους είναι αυξημένη.

Η δεύτερη φάση των επεισοδίων έγινε το βράδυ, κατά τη διάρκεια μεγάλης συγκέντρωσης αντιεξουσιαστών όταν ομάδες κουκουλοφόρων πέταξαν δεκάδες μολότοφ μετατρέποντας και πάλι σε πεδίο μάχης τη Βουλή. Περισσότεροι από 15 τραυματίες, κυρίως αστυνομικοί και δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πορείες
Πορείες στη μνήμη του Αλέξη, αλλά και επεισόδια έγιναν σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Σε κυνηγητό μεταξύ ταραξιών και αστυνομίας εξελίχθηκε η συγκέντρωση και πορεία εκατοντάδων μαθητών χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ έγιναν και δύο συλλήψεις ανηλίκων για διατάραξη κοινής ειρήνης. Ειδικότερα, τέσσερις φορές στη διάρκεια της πορείας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ομάδες νεαρών προκάλεσαν επεισόδια, βάζοντας φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, προκαλώντας φθορές σε υποκαταστήματα τραπεζών και σταθμευμένα αυτοκίνητα, και εκσφενδονίζοντας πέτρες κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός Αλέξης Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στα Εξάρχεια από το όπλο του Επ. Κορκονέα, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Ο συγκατηγορούμενός του Β. Σαραλιώτης, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 χρόνων για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία και πρόσφατα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: Ημερησία online

Ανακοίνωση

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου ότι
την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και την
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.00 δε θα
πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων στο αμφιθέατρο
«Αθ. Κανελλόπουλος» λόγω της προγραμματισμένης ορκωμοσίας των
πτυχιούχων.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για την εκδρομή στο Bansko

Οι δηλώσεις είναι μέχρι την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου! Κάντε τις κρατήσεις σας στο 6987045144

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για το μάθημα "Θεωρία Αξιοπιστίας"

Το μάθημα "Θεωρία Αξιοπιστίας" του 5ου εξαμήνου στο εξής θα διδάσκεται στην αίθουσα Β102 (Α όροφος, Νεοκλασικό κτήριο) την ίδια ημέρα και ώρα (Πέμπτη, 16.00 - 19.00).

Ο Διδάσκων, Επικ. Καθ. Μ.Μπούτσικας

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ W ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, σας περιμένουμε στο W night club Athens για την πρώτη εκδήλωση του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης που γίνεται χωρίς να εμπλέκεται καμία παράταξη! Η τιμή είναι 100 ευρώ το μπουκάλι (16 ευρώ το άτομο).
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο: 6987045144 (what's up)
Να είστε εκεί!

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Τι είπε η αγγλική τράπεζα για την οικονομική κατάσταση των PIIGS!

Βέβαιη θεωρεί την χρεοκοπία της χώρας μας η τράπεζα της Αγγλίας καθώς το 2016, δίνει πιθανότητα χρεοκοπίας 100%! Ακριβώς! Σειρά με σαφώς πολύ μικρότερες πιθανότητες παίρνουν: η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία καθώς και η Ιρλανδία... Εδώ θέλω να θυμίσω στους συμφοιτητές μου, τον όρο PIGS που προήλθε από τα αρχικά των χωρών κατά σειρά της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας όπως και της Ισπανίας στην αγγλική γλώσσα. Ο όρος αυτός δημιουργήθηκε λοιπόν το 1996 λόγω της έναρξης της Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Ο τότε πορτογάλος υπουργός οικονομικών παρακάλεσε να μην συνεχίσουν τα μέσα να χρησιμοποιούν αυτό τον όρο διότι προσβάλλουν αυτές τις 4 χώρες. Συνέχισαν λοιπόν ακάθεκτοι να χρησιμοποιούν τον παραπάνω όρο εκτός των Financial Times. Τέλος, το PIGS έγινε PIIGS λόγω της Ιρλανδίας... Άρα...

Αν συγκρίνουμε λοιπόν, την τότε συμπεριφορά της Αγγλίας με την τωρινή μπορούμε σαφώς να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μία αγγλική προπαγάνδα εναντίων αυτών των τεσσάρων χωρών αλλά τώρα ειδικά της Ελλάδας.

Θανάσης Χριστοδουλάκης

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Γιάννης Πλούταρχος με 21 ευρώ το άτομο για αύριο Παρασκευή 02/12

Αύριο είναι Παρασκευή και ο Γιάννης Πλούταρχος θα μας κάνει να μάθουμε τι σημαίνει διασκέδαση μαζί με τους Otherview και τον Κωνσταντίνο Γαλανό στο Cosmos stage! Η τιμή είναι μόνο 21 ευρώ το άτομο (η τιμή αφορά τραπέζι με μπουκάλι)!! Κάντε Κράτηση τώρα!!!
τηλέφωνο κρατήσεων: 6987045144ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ


Οδηγίες για άντρες


1. Πηγαίνετε μέχρι το μηχάνημα

2. Κατεβάστε το παράθυρο

3. Βάλτε την κάρτα σας στο μηχάνημα και πληκτρολογήστε το Pin σας

4. Πληκτρολογήστε το .......ποσό που θέλετε

5. Πάρτε την κάρτα σας, τα χρήματα και την απόδειξη

6. Ανεβάστε το παράθυρο

7. Απομακρυνθείτε

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οδηγίες για γυναίκες

1. Πηγαίνετε μέχρι το μηχάνημα

2. Κάντε όπισθεν, για να ευθυγραμμίσετε το παράθυρο του αυτοκινήτου σας με το μηχάνημα

3. Ξανανάψτε τη μηχανή που έχει σβήσει

4. Κατεβάστε το παράθυρο

5. Βρείτε την τσάντα σας και αδειάστε όλο το περιεχόμενό της στη θέση του συνοδηγού για να βρείτε την κάρτα σας.

6. Βρείτε την τσαντούλα με το μεικ-απ και διορθώστε το μεικ-απ σας στον καθρέφτη του αυτοκινήτου

7. Προσπαθήστε να βάλετε την κάρτα στο μηχάνημα

8. Ανοίξτε την πόρτα για να έχετε καλύτερη πρόσβαση προς το μηχάνημα, λόγω της μεγάλης απόστασης που το χωρίζει από το αυτοκίνητο

9. Βάλτε την κάρτα

10. Βγάλτε την κάρτα και ξαναβάλτε τη με το σωστό τρόπο

11. Ανοίξτε πάλι την τσάντα σας για να βρείτε την ατζέντα σας όπου έχετε γραμμένο το Pin, στη μέσα πίσω σελίδα

12. Πληκτρολογήστε το Pin σας

13. Πατήστε την ακύρωση και ξαναπληκτρολογείστε το Pin, σωστά αυτή τη φορά

14. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε

15. Ξαναελέγξτε το μεικ-απ στον καθρέφτη του αυτοκινήτου

16. Πάρτε τα χρήματα και την απόδειξη

17. Ξαναδειάστε την τσάντα σας για να βρείτε το πορτοφόλι σας όπου θα βάλετε τα χρήματα

18. Τοποθετείστε την απόδειξη στο πίσω μέρος του βιβλιαρίου επιταγών

19. Ξαναελέγξτε το μακιγιάζ στον καθρέφτη το αυτοκινήτου

20. Προχωρήστε περίπου 2 μέτρα

21. Κάντε όπισθεν, μέχρι το μηχάνημα

22. Πάρτε την κάρτα σας

23. Ξανααδειάστε την τσάντα σας για να βρείτε τη θήκη της κάρτας και τοποθετείστε την κάρτα μέσα στην κατάλληλη σχισμή

24. Ξαναελέγξτε το μακιγιάζ στον καθρέφτη του αυτοκινήτου

25. Ξανανάψτε τη μηχανή που έχει σβήσει

26. Προχωρήστε 10-12 χιλιόμετρα

27. Λύστε το χειρόφρενο!!!

Καλό μήνα!

Σας εύχομαι καλό μήνα! Ο προηγούμενος Δεκέμβρης ήταν ένας μήνας γεμάτος πλήξη, στεναχώρια, άγχος και οικονομική στενότητα στο κάθε σπίτι. Ας το αλλάξουμε φέτος που είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα με θέληση και αισιοδοξία!
Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλές γιορτές, και ας ελπίσουμε ότι το 2012 θα μας φέρει ευτυχία, και πάνω από όλα υγεία!
Θανάσης Χριστοδουλάκης